CỔNG THÔNG TIN TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI Ý KIẾN NGƯỜI DÂN
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH VĨNH LONG

Trang chủ > Phản ánh, Kiến nghị
Kính gửi Văn phòng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩ...

Thu gọn


26JH+562, Trung Nghĩa, Vũng Liêm District, Vinh Long, Vietnam
TIẾN TRÌNH XỬ LÝ

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Đăng nhập để bình luận